Skip to main content

Posts

Featured

projekat

*प्रकल्प अहवाल 1प्रस्तावना:- आजकालसर्व ठिकाणी  प्लास्टिकचा जास्त वपर होते   कोणत्याही  वस्तू घेतली की  त्याला  प्ल्यस्तिककागद  असतोच प्रत्येक गोष्टीला  चॉकलेट  पासून  ते  कोणत्याही मोठ्या वस्तू पर्यत   प्लस्टिक कगद असतोच २   प्रकल्पाचे  नाव   प्ल् स्टिक  कंपेस मशीन   ३  उददेश   प्लास्टिक कागद लवकर विघटन होत नाही त्या मु ळे   ग्या  मशिन मध्ये हा प्ला स्टिक  चा कागद दाबून नयेचा  गठ्ठे करून ठेवलेतर   ते आपल्याला पून्हा  वापतात येतील  ४   साहित्य  व साधने -  प्रोजेक्ट बनवायचा असेल तर  हे असणे अवक्षक आहे  १  डबा लोखडाचा    २    पाइप नट  बो लट  प्लास्टिक  प्लायवूड  कटर  मशिन पॉलिश  पेपर   ५ पूर्व  नियोजन  - मी आधी आमच्या मँडमला   विचारून  आयडिया  घेतली त्या नंतर इटरनेट  र सचॅ केले त्याला लागनारे खर्च काढला  ६ -  कृती  -  सर्वातआधी   स्क्रब मधून    एक चागला  पत्रचा  डबा  सोधून  आनला  त्या नतर  तो  जिथे  जिथे  बेड झाला होता  तो  बेड  हातोड्याने   ठोकून  काढला  त्यानतर  त्याला एक हँडरल  मणुण स्क़ेवेअर     पाइप जोडला  त्या  स्क़ेवेअर  मध्यभागी   आजून एक  स्क़ेवेअर   

Latest posts